Algemene voorwaarden voor

dienstverlening van:


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.
Meer lezen


Property Services Nederland B.V.

Meer lezen

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker:
de gebruiker van de algemene voorwaarden, in deze Property Services Nederland B.V.

Opdrachtgever:
de wederpartij van 'Gebruiker'.

Overeenkomst:
de overeenkomst tot dienstverlening, i.c. de in onderling overleg tussen 'Opdrachtgever' en 'Gebruiker' te bepalen werkzaamheden die door de 'Gebruiker' verricht dienen te worden


Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 'Gebruiker' en 'Opdrachtgever', respectievelijk hun rechtsopvolgers, waarop 'Gebruiker' deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 'Gebruiker', voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk door partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van 'Opdrachtgever' wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 'Gebruiker' en 'Opdrachtgever' zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Huur Rob Sprenkels in

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Offertes van 'Gebruiker' zijn gebaseerd op de informatie die door 'Opdrachtgever' is verstrekt. 'Opdrachtgever' staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.
 3. De door 'Gebruiker' gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 20 dagen, tenzij anders aangegeven. 'Gebruiker' is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 20 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 4. Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening van beide partijen van bedoelde overeenkomst, vermeldende tenminste: een omschrijving van de opdracht, de verwachte duur van de werkzaamheden en de tarieven. De verwachte duur en tariefstelling zijn ramingen die op basis van inzichten ten tijde van de formulering van de werkzaamheden als toereikend werden beschouwd.
 5. De opdracht wordt niet in overwegende mate aangegaan met het oog op een bepaalde persoon die bij 'Gebruiker' of in zijn dienst een beroep uitoefent.
 6. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 7. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is 'Gebruiker' daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 'Gebruiker' anders aangeeft.
 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht 'Gebruiker' niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 9. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Meer lezen

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. 'Gebruiker' zal de overeenkomst naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uitvoeren, één en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 'Gebruiker' het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. 'Gebruiker' aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voorzover deze zelf een overeenkomst met 'Opdrachtgever' is aangegaan.
 4. 'Opdrachtgever' draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 'Gebruiker' aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan 'Opdrachtgever' redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 'Gebruiker' worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ''Gebruiker'' zijn verstrekt, heeft ''Gebruiker'' het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan 'Opdrachtgever' in rekening te brengen.
 5. 'Gebruiker' is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 'Gebruiker' is uit gegaan van door 'Opdrachtgever' verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 'Gebruiker' kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan 'Gebruiker' de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat 'Opdrachtgever' de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Indien door 'Gebruiker' of door 'Gebruiker' ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van 'Opdrachtgever' of een door 'Opdrachtgever' aangewezen locatie, draagt 'Opdrachtgever' kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. 'Opdrachtgever' vrijwaart 'Gebruiker' voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan 'Opdrachtgever' toerekenbaar is.
 9. 'Opdrachtgever' legt aan de 'Gebruiker' geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten van de 'Opdrachtgever', de besluiten en richtlijnen van de 'Opdrachtgever' en/of de beroepsethiek.
Meer lezen

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. 'Gebruiker' zal 'Opdrachtgever' zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal 'Gebruiker' 'Opdrachtgever' hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal 'Gebruiker' daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 van dit artikel zal 'Gebruiker' geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan 'Gebruiker' kunnen worden toegerekend.
Meer lezen

Artikel 6. Contractsduur en uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen 'Gebruiker' en 'Opdrachtgever' wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de 'Opdrachtgever' 'Gebruiker' daarom schriftelijk ingebreke te stellen.
Meer lezen

Artikel 7. Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorariumwordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van 'Gebruiker', geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. In het tarief van 'Gebruiker' is inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd wordt ad 50% van het uurtarief doorberekend. Reiskosten en verblijfskosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte. Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht.
 3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek door 'Gebruiker' in rekening worden gebracht.
 5. Indien 'Gebruiker' met 'Opdrachtgever' een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is 'Gebruiker' niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. 'Gebruiker' heeft het recht om, zonder voorafgaande schriftelijke mededeling, per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
 6. Voorts is 'Gebruiker' gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen. 'Gebruiker' zal 'Opdrachtgever' het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar maken. 'Gebruiker' zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 7. Bovendien mag 'Gebruiker' het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan 'Gebruiker', dat in redelijkheid niet van 'Gebruiker' mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. 'Gebruiker' zal 'Opdrachtgever' in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. 'Gebruiker' zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
Meer lezen

Artikel 8. Betalingen

 1. 'Gebruiker' declareert maandelijks de door haar in die maand verrichte werkzaamheden. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door 'Gebruiker' aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. 'Gebruiker' is gerechtigd op basis van voorschotdeclaraties te factureren. Verrekening vindt achteraf per maand plaats, tenzij anders overeengekomen is. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien 'Opdrachtgever' in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de 'Opdrachtgever' van rechtswege in verzuim. 'Opdrachtgever' is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat 'Opdrachtgever' in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van 'Opdrachtgever' zijn de vorderingen van 'Gebruiker' op 'Opdrachtgever' onmiddellijk opeisbaar.
 4. 'Gebruiker' heeft het recht de door 'Opdrachtgever' gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 'Gebruiker' kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien 'Opdrachtgever' een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. 'Gebruiker' kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.
 5. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door 'Opdrachtgever', komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van 'Opdrachtgever', zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
Meer lezen

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door 'Gebruiker' geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van 'Gebruiker' totdat 'Opdrachtgever' alle navolgende verplichtingen uit alle met 'Gebruiker' gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. 'Opdrachtgever' is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is 'Opdrachtgever' verplicht 'Gebruiker' zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. 'Opdrachtgever' verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door 'Gebruiker' geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat 'Gebruiker' zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de 'Opdrachtgever' reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan 'Gebruiker' of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van 'Gebruiker' zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
Meer lezen

Artikel 10. Incassokosten

 1. Is 'Opdrachtgever' in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van 'Opdrachtgever'. Indien 'Opdrachtgever' in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag, met een minimum boete van € 250,00.
 2. Indien 'Gebruiker' hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van 'Opdrachtgever'.
 4. 'Opdrachtgever' is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
 5. Indien 'Opdrachtgever' met enige betaling in verzuim is kan gebruiker haar prestaties opschorten, terwijl zij ook zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst kan ontbinden. In dat laatste geval zal 'Opdrachtgever' aan 'Gebruiker' 25% van de nog niet vervallen bedragen betalen als vergoeding van de gemaakte interne kosten en winstderving. Bovendien zal 'Opdrachtgever' alle andere kosten door 'Gebruiker' gemaakt ter voorbereiding op de door haar te leveren prestaties, evenals de overige door 'Gebruiker' geleden schade, vergoeden.
Meer lezen

Artikel 11. Onderzoek en reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door 'Opdrachtgever' binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan 'Gebruiker'. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 'Gebruiker' in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal 'Gebruiker' de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de 'Opdrachtgever' aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door 'Opdrachtgever' schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal 'Gebruiker' slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
 4. De bovengenoemde leden schorten de betalingsverplichting van 'Opdrachtgever' niet op.
Meer lezen

Artikel 12. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Tussentijdse beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigd te worden.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door 'Opdrachtgever', heeft 'Gebruiker' recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, waarbij de tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratie het uitgangsbedrag is. 'Opdrachtgever' is alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan 'Opdrachtgever'.
 3. Bij voortijdige beëindiging door 'Opdrachtgever' zal 'Gebruiker' desgevraagd en in overleg met 'Opdrachtgever' zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor 'Gebruiker' extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan 'Opdrachtgever' in rekening gebracht.
 4. In afwijking van lid 3 van dit artikel kunnen partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:
  a. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
  b. de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  c. de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd, conservatoir beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende of onroerende zaken danwel andersoortige goederen van de wederpartij.
 5. Iedere partij heeft het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen, indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van en niet, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door 'Gebruiker', zal 'Gebruiker' in overleg met 'Opdrachtgever' zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan 'Opdrachtgever' toerekenbaar zijn.
Meer lezen

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

 1. 'Gebruiker' is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien 'Opdrachtgever' de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, zoals:
  a. Na het sluiten van de overeenkomst 'Gebruiker' ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat 'Opdrachtgever' de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er naar de mening van 'Gebruiker' goede grond bestaat te vrezen dat 'Opdrachtgever' slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  b. 'Opdrachtgever' bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  c. Indien de betaling langer dan één maand achterwege blijft, kan 'Gebruiker' de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat betaling is geschiedt.
 2. Voorts is 'Gebruiker' bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 'Gebruiker' op 'Opdrachtgever' onmiddellijk opeisbaar. Indien 'Gebruiker' de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. 'Gebruiker' behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Meer lezen

Artikel 14. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien 'Gebruiker' aan 'Opdrachtgever' bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is 'Opdrachtgever' gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien 'Opdrachtgever' deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien 'Opdrachtgever', om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft 'Gebruiker' het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op 'Opdrachtgever' te verhalen.
Meer lezen

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Indien 'Gebruiker' aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 'Gebruiker' neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.
 2. Indien 'Gebruiker' aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, met een maximum van het over de laatste 6 maanden in rekening gebrachte honorarium.
 3. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van 'Opdrachtgever' (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en overige gevolgschade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 'Gebruiker' aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan 'Gebruiker' toegerekend kunnen worden;
  c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover 'Opdrachtgever' aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.'
 5. Opdrachtgever' kan een beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst direct bij vaststelling maar uiterlijk binnen twee maanden na afronding van de werkzaamheden door 'Gebruiker', onder voorwaarde dat 'Opdrachtgever" dit gelijktijdig schriftelijk kenbaar maakt aan 'Gebruiker' en 'Gebruiker' door 'Opdrachtgever' in staat gesteld wordt de schade te herstellen.
Meer lezen

Artikel 16. Vrijwaringen

 1. 'Opdrachtgever' is gehouden om de 'Gebruiker' te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de onderhavige overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
 2. 'Opdrachtgever' vrijwaart 'Gebruiker' en stelt deze zonodig schadeloos voor alle aansprakelijkheid, ontstaan door handelingen van personen die naast de 'Gebruiker' werkzaam zijn bij of aangesteld zijn door 'Ópdrachtgever'.
 3. Indien 'Opdrachtgever' aan 'Gebruiker' informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
Meer lezen

Artikel 17. Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op 'Opdrachtgever' over op het moment waarop deze aan 'Opdrachtgever' juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van 'Opdrachtgever' of van een door 'Opdrachtgever' aan te wijzen derden worden gebracht. Dit kan ook zo zijn terwijl de zaak nog niet door 'Opdrachtgever' werd afgehaald of door 'Gebruiker' bezorgd.
Meer lezen

Artikel 18. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop 'Gebruiker' geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 'Gebruiker' niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van 'Gebruiker' worden daaronder begrepen.
 3. 'Gebruiker' heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien zich de omstandigheid voordoet die (verdere) nakoming verhindert, nadat 'Gebruiker' zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel 'Gebruiker' ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 'Gebruiker' gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. 'Opdrachtgever' is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
Meer lezen

Artikel 19. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die haar ter kennis is gekomen uit hoofde van de overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
 3. 'Gebruiker' is bij beëindiging en bij algehele voldoening van het aan 'Gebruiker' verschuldigde bedrag, gehouden de van 'Opdrachtgever' uit hoofde van de overeenkomst verkregen informatie, inclusief schriftelijke stukken en databestanden, onverwijld aan opdrachtgever te verstrekken.
 4. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, 'Gebruiker' gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en 'Gebruiker' zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 'Gebruiker' niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 5. 'Opdrachtgever' en aan haar gelieerde ondernemingen zullen gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede 24 maanden na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met 'Gebruiker', medewerkers van 'Gebruiker' of van ondernemingen waarop 'Gebruiker' ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Op overtreding van deze regel staat een boete van € 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro).
Meer lezen

Artikel 20. Intellectuele eigendom- en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt 'Gebruiker' zich de rechten en bevoegdheden voor die 'Gebruiker' toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door 'Gebruiker' verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door 'Opdrachtgever' en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van 'Gebruiker' worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. 'Gebruiker' behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Meer lezen

Artikel 21. Monsters en modellen

 1. Is aan 'Opdrachtgever' een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt verondersteld dat dit slechts als aanduiding is verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
 2. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.
Meer lezen

Artikel 22. Slotbepalingen

 1. Van de algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst.
 2. Op elke overeenkomst tussen 'Gebruiker' en 'Opdrachtgever' is Nederlands recht van toepassing, ook als 'Opdrachtgever' woonachtig of gevestigd is in het buitenland.
 3. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation.
 4. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.
 5. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel waaronder de 'Gebruiker' ressorteert. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de opdracht.
 6. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Meer lezen